ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 01.01.1957, Αργυρά ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΙΑ: Π. Μελά 5, 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Τηλ.+301 6718659

 

 

  ΓΡΑΦΕΙΟ: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Τ. Θ. 20048, 11810 Αθήνα, Τηλ+301-3462664, 3420067 Fax:+3013426005

e-mail: i.basko@egelados.gein.noa.gr

  

1984: Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας με ειδικότητα Σεισμολόγου του ΕΕΑ

1995: Ερευνητής Δ'-Σεισμολόγος του ΕΕΑ 

2000: Εντεταλμένος Ερευνητής Γ' -Σεισμολόγος

2003: Κύριος Ερευνητής Γ' -Σεισμολόγος

 

 

ΤΙΤΛΟΙ - ΣΠΟΥΔΕΣ

 

09/1977-03/1981

Πτυχίο Γεωλογίας

Πανεπιστήμιο του BARI - ΙΤΑΛΙΑ

 09/1987-09/1988

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Σεισμολογία

International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Tsukuba, Tokyo, JAPAN 

05/1989-10/1993

Διδακτορική Διατριβή στην Σεισμολογία

Τομέας Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1) Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων

Ø      1996–1998, “Data base development from the mechanical seismogrpah records of National Observatory of Athens”, National project, Greek Ministry of Research and Technology- European Council.

Ø      1997–1999, “Estimation of seismic attenuation in Greece using coda wave analysis. Study of spatial variations of the quality factor Q. Separation of scattering and intrinsic attenuation”, Bilateral project between Greece and Spain, Greek Ministry of Research and Technology- European Council.

Ø      1998–2001, “Seismic activity monitoring in the Kozani-Grevena area (North Greece) – Estimation of precursory phenomena”, National project, Prefecture of Kozani.

Ø      2002–2004, “Dynamic maps of potential earthquakes for Greece and Caucasus based on recent physical models, methods and algorithms”, Bilateral project between Greece and Russia, Greek Ministry of Research and Technology- European Council.

2) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Ø       “Study of Earthquake Fracture and Wave Propagation in Inhomogeneous Structure of the Earth”. Science and Technology Agency of Japan. 1988

Ø      "A Study on Precursory Phenomena in the Eastern Part of Central Greece Thessalia". European Center on Prevention and Forecasting Earthquakes - 1991

Ø      Santorini Vulcano Observatory”. EPOCH- 2 .

Ø      "Seismic and Geoelectric anisotropy of Nafpactos, Central Greece”.  Greece–France bilateral project – 1993.

Ø       MEDNET Network: Southern Europe Network for Correlation and Historical Analysis of Seismic Data”. European Council.  1994

Ø      Time Depended Seismic Hazard Estimate Based on Multiparameter Geophysical Observatory System". European Community – 1994

Ø      Satelite exchange of seismological data. MEDNET network”. European Council – 1994.

Ø      "AUTO-SEISMO-GEOTECH: ". National project – 1995.

Ø      “Seismicity around Hydroelectrical Energy plants of Public Power Corporation of Greece". National project -1996.

Ø      "Seismotectonic investigation of the Santorini volcano by using new marine technology methods at Thira". GreeceSpain  bilateral project - 1997.

Ø      “Application and reliability of different approaches of seismic hazard estimation – Use and development of strong motion database”. Greek – Czech bilateral project, 1999.

Ø      “Reliability of different methods for the calculation of synthetic strong motion records in Greece” Greek – Georgian bilateral project, 1999.

Ø      “Collection, processing and exchange of seismological data in Greece and Cyprus”. GreekCyprian bilateral project - 2000.

Ø      "Elaboration of seismic data and compilation of a new map of seismic risk in Greece compatible with New Seismic Resistance Code and Euro code 8". National project – 2000

Ø      "Seismic hazard assessment in south Balcan area". GreekBulgaria bilateral project 2002

Ø      "Coulomb stress changes and seismicity in Greece and China". Greek – Cina bilateral project  2002

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ø      BASKOUTAS I., (1979). Rilevamento Geologico della regione di Gallipoli, sud Italia. (Tesina di Laurea). Faculty of Geology, University of Bari, Italy.

Ø      BASKOUTAS I., (1979). Biocronologia del Neogene Superiore, Rusciniano – Villafranchiano.  (Tesina di Laurea). Faculty of Geology, dep of Paleodology, University of Bari, Italy.

Ø      BASKOUTAS I., (1980). Trasformazione di curve theoriche di Schumberger in quelle dipolari in  presenza di anomalie laterali. (Tesi di Laurea) Faculty of Geology, Dep of Geophysics, University of Bari, Italy.

 

Ø      LYON-CAEN H., R. ARMIJO, J. DRAKOPOULOS, J. BASKOUTAS, N. DELIBASIS, R. GAULON, V. KOUSKOUNA, J. LATOUSSAKIS, K. MAKROPOULOS, P. PAPADIMITRIOU, D. PAPANASTASIOU and G. PEDOTTI (1988). The 1986 Kalamata (South Peloponnesus) Earthquake: Detailed Study of a Normal Fault, Evidences for East-West Extension in the Hellenic Arc. J. Geophys. Res., Vol. 93, No B12, 14967-15000.

 

Ø      BASKOUTAS I. and H. SATO. (1989). Coda Attenuation Q  for 4 to 64Hz Signals in the Shallow Crust Measured  at Ashio, Japan. Boll. Geof. Theor. Appl., Vol. 31, 277-283.

Ø      HATZFELD D., D. PEDOTTI, P. HATZIDIMITRIOU, D. PANAGIOTOPOULOS, M. SCORDILIS, J. DRAKOPOULOS, K. MAKROPOULOS, N. DELIBASIS, J. LATOUSAKIS, J. BASKOUTAS and M. FROGNEUX. (1989). The Hellenic Subduction beneath the Peloponnesus: First Resuls of a Microearthquake Study Εarth Planet. Sc. Letters,  Vol. 93, 283-291.

Ø      BASKOUTAS I.,  K. MAKROPOULOS, J. DRAKOPOULOS, and V. KOUSKOUNA. (1988). Evaluation of Seismic Q in Central Greece from Local Events. Proc. 4th Intern. Symp. on the Analysis of Seismicity and Seismic Risk, Bechyne Castle, Czechoslovakia, 4-9 September 1988.

 

Ø      BASKOUTAS I., PANOPOULOU G., MAKROPOULOS K., and I. DRAKOPOULOS. (1992). Analysis of seismic coda from analog type data of ATH (Athens) WWSSN seismological station. (in Greek) Proceedings of the Geological Society of Greece, Volume XXVIII/3, pp201-212

 

Ø      BASKOUTAS I. (1993). Contribution in the study of seismic doda attenuation in central Greece. PhD Thesis. University of Athens  pp 254.

Ø      KARAKOSTAS B. G., KARAKAΪSIS G. F., PAPAΪOANNOY C. A., BASKOUTAS I., PAPAZACHOS B. C., AND DRAKOPOULOS J. (1993). Preliminary Study of the Focal Properties of  the Pyrgos, 1993 Earthquake (NW Peloponnese - Greece).-2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. Florina, May 5-7 1993.

 

Ø      BASKOUTAS I., STAVRAKAKIS, G. N., CHOULIARAS G., and J. DRAKOPOULOS. (1994). Study of Three Component  Seismogram Envelopes of Small Local Earthquakes Recorded in the Nafpaktos Region (Western Greece).  Preecedings of XXIV General Assembly of the European Seismological  Commission, Athens. Vol I/2, pp205-211.

 

Ø      PAPANASTASSIOU D., BASKOUTAS I., MAKARIS D., PANOPOULOU G. and G. STAVRAKAKIS  (1995). Preliminary results of the catastrophic earthquake of the June 15, 1995. at Aigio.  XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association 17-20 Sept., 1995. Athens.

Ø      BASKOUTAS I., K. MAKROPOULOS and H. SATO. (1995). Mean Free Path under Central Greece. Boll. Geof.  Theor. Appl., Vol 37, 73-80.

 

Ø      BASKOUTAS I., G. PANOPOULOU and Τh. RONTOYANNI (1996). The seismic attenuation in two regions with different geological aspect. (First Congress of the Balkan Geophysical Society 23-27 September 1996 Athens Greece )

Ø      STAVRAKAKIS G., D. PAPANASTASSIOU, DRAKATOS G., PAPADOPOULOS G.,  BASKOUTAS I. and  SKAFIDA L. (1996). The seismicity at the area of the Polyphyto Dam (West Macedonia) during the  last 20 years using the local seismological network of PPC. Abstract of the International Meeting On the results of the  May 13, 1995, earthquake of West Macedonia: One year after. 2427 May, 1996, Kozani, Greece.

Ø      STAVRAKAKIS G, CHOULIARAS G, BASKOUTAS I. and  LATOUSSAKIS J.  (1996). Spectral  characteristics of the Kozani-Grevena earthquake sequence of May 13, 1995 based on short and long period digital data. Abstract of the International Meeting On the results of the  May 13, 1995, earthquake of West Macedonia: One year after. 2427 May, 1996, Kozani, Greece.

Ø      BASKOUTAS I  (1996). Dependence of Coda Qc on Frequency and Lapse Time in Central Greece. Pageoph, 147, No 3, 483 - 496.

 

Ø      BASKOUTAS I.,  and STAVRAKAKIS (1997). Local Seismological Network of Kozani-Grevena region. InstalationOperation - Results. Technical Report, 1995-1997.

Ø      BASKOUTAS I. (1997). “Plate Tectonics. Booklet pp 58".

Ø      BASKOUTAS I., G. PANOPOULOU AND K. MAKROPOULOS, (1997). Spatial variation of crustal Q in central Greece. IASPEI, Aug. 18-28, 1997, Thessaloniki.

Ø      ΒΑSKOUTAS I., G. PANOPOULOU and G. N. STAVRAKAKIS  (1997). Frequency dependent attenuation of P and S waves in central-westearn Greece. Based on coda normalization method. IASPEI, Aug, 18-28, 1997, Thessaloniki-Greece.

Ø      BASKOUTAS I., G. STAVRAKAKIS and I. KALOGERAS (1997). Q factor estimation from the aftershoks sequence 13 May, 1995 earthquake . Journal of Geodynamics Abstract of the International Meeting On the results of the  May 13, 1995, earthquake of West Macedonia: One year after. 2427 May, 1996, Kozani, Greece.

 

Ø      BASKOUTAS I. (1988). Attenuation Q  for 4 to 64Hz in the Shallow Crust at Ashio, Japan.  Individual study presented at the International Institute of seismology and Earthquake Engineering of Japan in partial fulfillment of the requirements for the Post Graduate Diploma. Vol 24,51-66.

Ø      BASKOUTAS I  et al., (1998). Atlas and CDs of the Historical Seismograms of Greece (1900-1960). pp 374.

Ø      BASKOUTAS I., G. STAVRAKAKIS and I. KALOGERAS (1998). Q factor estimation from the aftershocks sequence 13 May, 1995 earthquake. J. Geodynamics, 26, Νο 2-4, pp367-374.

Ø      BASKOUTAS I., (1998). Study of spatial distribution of coda Q with respect the seismicity in central  Greece. Bulletin of Geological Society of Greece. Vol. XXXII/4, pp197-204.

 

Ø      BASKOUTAS I., (1999). Seismic wave attenuation. UGP Newsletter,  50, 36-37.

Ø      PAPADOPOULOS G. A., BASKOUTAS Ι., CHOULIARAS G., DRAKATOS G., KALOGERAS Ι., KARASTATHIS V., KOUROUZIDIS Μ.., LATOUSSAKIS Ι., MAKARIS D., MELIS Ν., PANOPOULOU G., PAPANASTASIOU D., PAPPIS Ι., TASSOS S., PLESSA Α. and G. STAVRAKAKIS. 1999. Seismological aspects of the Athens earthquake of 7th September, 1999: Preliminary results (1999). Report. Advances on Natural Hazards Mitigation – Expreriences from Europe and Japan. 3-4 November 1999, Athens, GREECE.

Ø      BASKOUTAS I., KALOGERAS I., KOUROUZIDIS M., and G., PANOPOULOU.  (1999).  Utilization, Retrieval and Processing of Histrorical Seismogramms. Advances on Natural Hazards Mitigation – Expreriences from Europe and Japan. 3-4 November 1999, Athens, GREECE.

Ø      PAPADOPOULOS G. A., BASKOUTAS Ι., CHOULIARAS G., DRAKATOS G., KALOGERAS Ι., KARASTATHIS V., KOUROUZIDIS Μ.., LATOUSSAKIS Ι., MAKARIS D., MELIS Ν., PANOPOULOU G., PAPANASTASIOU D., PAPPIS Ι., TASSOS S., PLESSA Α. and G. STAVRAKAKIS. 1999. Seismological aspects of the Athens earthquake of 7th September, 1999: Preliminary results (1999). Report. Advances on Natural Hazards Mitigation – Expreriences from Europe and Japan. 3-4 November 1999, Athens, GREECE.

 

Ø      DRAKATOS G., VOULGARIS N., PAPANASTASIOU D.,  BASKOUTAS Ι., MAKARIS D., and G. PANOPOULOU. (2000).  Study of seismicity around DEH dam area. Technical report of period 1996-1999.

Ø      STAVRAKAKIS G.and I. BASKOUTAS (2000). Seismic activity in Kozani-Grevena region. Local seismological Network. Technical report of period 1997-2000.

Ø      BASKOUTAS I.,  KALOGERAS I., KOUROUZIDIS Μ. and PANOPOULOU  (2000). A modern technique for the utilization of historical seismograms in Greece, Natural Hazards, 21,  pp55-64.

Ø      BASKOUTAS I., G. PANOPOULOU and Τh. RONTOYANNI (2000). The seismic attenuation in two regions with different geological aspect.  Boll. Geof.  Theor. Appl., Vol 41, No3 pp233-242.

 

Ø      PARCHARIDIS I., SERELIS, K., NIKOLAKOPOULOS K. and I. BASKOUTAS, (2001). Synergistic use of optical and radar satellite data for active faults and corresponding displaced landforms detection in Kozani basin (Greece). Geocarto International, Vol. 16 No 3, pp17-24.

 

Ø      KOPNICHEV Y. F.,  BASKOUTAS I., and I. N. SOKOLOVA (2002). Pairs of large earthquakes and geodynamic processes in region of central South Asia. Volcanology and Seismology,  2002, #5, p.49-58

Ø      SACHPAZI M., KONTOES Ch.,VOULGARIS N., LAIGLE M., LEPINE J. Cl., SIKIOTI O., BASKOUTAS I., KALOGERAS I., and G. STAVRAKAKIS (2002). "Seismological and INSAR signature of unrest at Nisyros caldera, Greece" Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol., 116,  pp19-33.

Ø      ΒΑSKOUTAS I., G. PANOPOULOU and G. N. STAVRAKAKIS  (2002). Frequency depentent attenuation of P and S waves in central-westearn Greece. Based on coda normalization method. JOURNAL of SEISMOLOGY.

Ø      G., DRAKATOS, G. STAVRAKAKIS A., GANAS, V., KARASTATHIS N., MELIS,  I., BASKOUTAS, G., PANOPOULOU, J., PAPIS, M., ZIAZIA, A.,  PLESSA. 2002. Preliminary Results about the 26 July 2001 Skyros (Aegean Sea, Greece) Earthquake and its Aftershock Sequence. Wegener 2002, June 12-14, Vouliagmeni, Athens, GREECE.

Ø      M. Herraiz, A.C. Pérez, I. Baskoutas,  J. V. Cantavella, I. Kalogeras, O. Vadillo, G. PanopouloU, L. Lozano. (2002) Distribución del factor de calidad Qc en Grecia Quality factor, Qc , distribution in Greece. Preecedings of the 3rd Spanish-Portuguese Assembly of Geodesy and Geophysics. Valencia, February 2002.

 

Ø      ΒΑSKOUTAS I, I. KALOGERAS M. KOUROYZIDIS, GALANAKIS GEORGIOY STAVRAKAKIS. (2003). Seismological, macroseismic and strong motion observation of the ML =5.8 of  December 2nd  2003 earthquake at Vartholomio, Greece.  NATURAL HAZARDS (in Press)

Ø      PAPADOPOULOS GEORGE, I. BASKOUTAS and G. STAVRAKAKIS (2003). Tools for theFast Estimation of Expected Big Earthquake in predefined seismic prone areas. 1th International Workshop on Earthquake Prediction. Athens, November 2003.

Ø      BASKOUTAS I., KALOGERAS I., KOUROUZIDIS M. GALANAKIS D., GEORGIOU H. and G., STAVRAKAKIS. 2003. Seismological aspects of the ML =5.8 of  December 2nd  2003 earthquake at Vartholomio, Greece. 1th International Workshop on Earthquake Prediction. Athens, November 2003.

Ø      ANASTASIADIS A., DIMOSTHENOUS M., LEKIDIS B., MARGARIS B.,SAVVAIDIS A., SOUS I., KALOGERAS I., BASKOUTAS I., KOUROUZIDIS M. 2003. Vartholomio of 2 Dec 2002, Μ=5.6 earthquake.  Strong ground Motion and buildings behavior. Technical report TEE.

 

Ø      SMIRNOV V.B., BASKOUTAS I., ZAVYALOV A. D., PAPADOPOULOS G., and  P. SOTIROPOULOS 2004. Space-time magnitude cutoff evolution of Greece GI NOA earhtquake earthquake catalog for 1964-2003. XXIX General Assembly of the European Seismological Commission, Potzdam September 12-17, 2004

Ø      BASKOUTAS I, PAPADOPOULOS G., and G. PANOPOULOU. (2004). Long temporal variation of seismic parameters for sreismic patterns identifiacation in Greece. Bulletin of Geological Society of Greece. In press

Ø      PAPADOPOULOS G. and BASKOUTAS I., 2004. Temporal premonitory character of some seismic parameters in different seismotectonic zones. XXIX General Assembly of the European Seismological Commission, Potzdam September 12-17, 2004

Ø      BASKOUTAS I, KALOGERAS I., PAPADOPOULOS G., HERRAIZ M., PEREZ C.,  PANOPOULOU.  G., and M., SACHPAZI. (2004). Mapping of coda attenuation along the seismological network of national observatory of Athens. Bulletin of Geological Society of Greece. In press

Ø      ZAVYALOV A. D., BASKOUTAS I., SOBOLEV G. A., STAVRAKAKSI G., SMIRNOV V.B., TYUPKING and G. SIDERIS New approach to evaluation of seismic regime parameters as the basis of dynamic maps of future earthquake sources. XXIX General Assembly of the European Seismological Commission, Potzdam September 12-17, 2004.

Ø      BASKOUTAS I., PAPADOPOULOS G., SIDERIS G., SOTIROPOULOS P., PARCHARIDIS I. Vulnerability of Greek cities to earthquakes. ASC 5th General Assembly, 20-24 October Yerevan Armenia 2004